"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

"Expectation- Hope" 300cm (H) x 400cm (W) x 400cm (D), Polypropylene

Mimihara12
Mimihara12
Mimihara13
Mimihara13
Mimihara11
Mimihara11

PUBLIC ART / COMMISSION WORK

Mimihara Hospital, Osaka Japan  2015~

Hyogo Nursing Association, Kobe Japan  2007~

∅250cm, Tracing paper, Wire, Fishing line.

∅250cm, Tracing paper, Wire, Fishing line.

∅250cm, Tracing paper, Wire, Fishing line.

∅250cm, Tracing paper, Wire, Fishing line.

∅250cm, Tracing paper, Wire, Fishing line.

Hayashima Town Hall, Okayama Japan 1998~

750cm (H) x720cm (W) x720cm (D), Polypropylene

750cm (H) x720cm (W) x720cm (D), Polypropylene

750cm (H) x720cm (W) x720cm (D), Polypropylene

750cm (H) x720cm (W) x720cm (D), Polypropylene

Tokyo Water Works, Odaiba Tokyo Japan 1996~2010

495cm (H) x 930cm (W) x 300cm (D), Polypropylene

495cm (H) x 930cm (W) x 300cm (D), Polypropylene

495cm (H) x 930cm (W) x 300cm (D), Polypropylene

495cm (H) x 930cm (W) x 300cm (D), Polypropylene

"Northern Moon" 150cm (H) x 420cm (W) x 130cm (D), Tracing paper, Wire, Fishing line.

"Northern Moon" 150cm (H) x 420cm (W) x 130cm (D), Tracing paper, Wire, Fishing line.

"Northern Moon" 150cm (H) x 420cm (W) x 130cm (D), Tracing paper, Wire, Fishing line.

"Northern Moon" 150cm (H) x 420cm (W) x 130cm (D), Tracing paper, Wire, Fishing line.

Restaurant Over Gaarden, Nishinomiya Japan. 2004~2014 (Restayrant has closed in 2014)